PCB INSERT CONVEYOR

สายพานลำเลียง PCB INSERT CONVEYOR  สายพานลำเลียงสินค้า

เป็นเครื่องลำเลียงสำหรับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลงแผ่น PCB ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า สายประกอบแผงวงจรไฟฟ้ากระบวนการประกอบดังกล่าวจะประกอบด้วยการใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การขนถ่าย การบัดกรี การขนถ่ายแผงวงจรในกระบวนการนี้ แผงวงจรจะถูกรองรับเพียงบริเวณขอบของแผงวงจร เนื่องจากด้านล่างของแผ่นวงจรจะมีขาอุปกรณ์ยื่นลำเลียง PCB Insert จีงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานในลักษณะดังกล่าว และสามารถปรับระดับตามความกว้างของแผ่น PCB ได้